Önkormányzati intézmények

H-2461 Tárnok, Honfoglalás utca 3-9. 06 23 389 980
 1. Mesevár Óvoda Templom utcai Telephelye​ 2461 Tárnok, Templom utca 14.
 2. Mesevár Óvoda Dózsa György úti Telephelye 2461 Tárnok, Dózsa György út 71.
 3. Mesevár Óvoda Marton utcai Telephelye ​2461 Tárnok, Marton utca 1.​

Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat

H-2461 Tárnok, Fő u. 61. 06 23 387 415

Az intézmény integrált szervezeti formában működik. Az ellátási területén élőknek biztosítja a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatásokat (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása, családsegítés), gyermekjóléti alapellátásokat (gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása), egészségügyi alapellátásokat (család- és nővédelmi gondozás, ifjúság-egészségügyi gondozás), közétkeztetést.
Az egyes szervezeti egységek szorosan együttműködnek, egy intézményvezető irányításával.

Székhelye: 2461 Tárnok, Fő u. 61.sz. (Idősek napközbeni ellátása, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés)
Elérhetősége: +36 (23) 387 415
E-mail: szgyjsz@tarnok.hu
Vezetője: Nagy Imréné

Az intézmény több helyszínen, önálló szakmai egységekkel látja el feladatait. A szakmai egységek önállóan, a rájuk vonatkozó törvényi előírások szerint, integrált intézményi keretek között működnek.

Az intézmény telephelyei:

 • Védőnői Szolgálat                                                                   Tárnok, Rákóczi u. 83.
 • Tárnoki Tipegő Bölcsőde                                                          Tárnok, Honfoglalás u. 3-9
 • Pöttömkuckó Családi Napközi                                                  Tárnok, Fő u. 59.
 • Pöttömkuckó II. Családi Napközi                                              Tárnok, Fő u. 59
 • Étkeztetés, konyha                                                                 Tárnok, Rákóczi u. 78

Idősek napközbeni ellátása, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés

 

Címe: 2461 Tárnok, Fő u. 61.
Telefonszáma: +36 (23) 387 415
Nyitva tartási idő: hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00 óráig, pénteken 8.00-14.00 óráig

Működteti az idősek nappali ellátását (1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet).
Az ellátást igénybe vevőknek lehetőséget nyújt a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, mosásra, fürdésre, közösségi együttlétre, egészségügyi gondozás keretében vérnyomásmérésre. A tagoknak lehetősége van szabadidős programokon való részvételre.

Ellátja az étkeztetés feladatait (1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet)
A szociálisan rászorultak részére főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt biztosít.
A jogosultság feltételeit a település önkormányzata rendeletben határozza meg.
Az étkeztetést minden esetben a településen élő lakosság szükségleteinek megfelelő módon kell megszervezni, így az történhet:

 • helyben fogyasztással, az étel kiszolgálásával egyidejűleg;
 • az étel elvitelének lehetővé tételével;
 • az étel lakásra szállításával.

Ellátja a házi segítségnyújtás feladatait (1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet)
A házi segítségnyújtás keretében a gondozó meleg ételt biztosít, bevásárol, biztosítja a gondozott személyi higiénéjét, segít a mosásban, takarításban, szükség esetén orvoshoz kísér, gyógyszert vált ki, segít a hivatalos ügyek intézésében.
Ellátja az ellátási területén jelentkező gondozási igények felmérését, valamint a gondozás megszervezését.
Együttműködik a háziorvosi szolgálattal, otthonápoló szolgálattal, továbbá más szociális és egészségügyi intézménnyel.
Igény esetén tájékoztatást nyújt a szociális ellátások biztosításának feltételeiről az ellátást igénybe vevők részére.

Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat

Címe: 2461 Tárnok, Fő utca 61.
Telefonszáma: +36 (23) 387 415
Nyitva tartási idő: hétfőtől csütörtökig 8.00-16.30 óráig, pénteken 8.00-14.00 óráig

A családsegítő szolgálat feladatai (1/2000. (1. 7.) SZCSM rendelet): a családsegítés törvényben megfogalmazott célja a szociális és mentálhigiénés problémák esetén az életvezetési nehézségek elhárításának és feloldásának, továbbá a helyi szociális szükségletek feltárásának és megoldásának az elősegítése.
A családsegítés keretén belül kell segítséget nyújtani a szociális problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetben lévő személyeknek, családoknak.
A családsegítő szolgálat az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a tárnoki lakosoknak, térítésmentesen:

 • ügyintézésben való segítség,
 • krízishelyzetekben való segítségnyújtás,
 • adományok gyűjtése és szétosztása,
 • szabadidős programok szervezése hátrányos helyzetű gyermekek számára,
 • pszichológiai tanácsadás,
 • álláskeresési támogatás,
 • pályaorientációs tanácsadás fiataloknak és fiatal felnőtteknek.

A gyermekjóléti szolgálat feladatai (15/1998. (IV. 30.) NM rendelet): a gyermek családban való nevelkedésének elősegítése érdekében:

 • tájékoztatás a gyermek jogairól, a szülői kötelességről, támogatásokról és azok elérhetőségéről,
 • tanácsadás, ill. ellátáshoz való hozzájutás megszervezése,
 • válságban lévő várandós anya segítése,
 • ügyintézésben való közreműködés,
 • szabadidős programok szervezése.

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:

 • jelzőrendszer működtetése,
 • veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása, megoldási javaslat készítése,
 • esetmegbeszélők szervezése,
 • szakterületek együttműködésének megszervezése, tevékenységeiknek összehangolása.

A gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében:

 • családgondozás,
 • konfliktusok megoldásának, kezelésének elősegítése,
 • hatósági beavatkozás kezdeményezése,
 • javaslattétel családból való kiemelésre.

A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében biztosítja a családgondozást a gyermeknevelés körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő-gyermek kapcsolat helyreállításához.
Prevenciós tevékenység keretében:

 • figyelemmel kíséri a gyermekek szociális helyzetét, a veszélyeztető okokat feltárja,
 • szabadidős tevékenységet szervez,
 • meghallgatja a gyermeket, annak panaszát, szükség esetén intézkedést kezdeményez,
 • gondozási-nevelési tervet készít,
 • közreműködik a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatának ellátásában,
 • felkérésre környezettanulmányt készít,
 • kezdeményezi új szolgáltatások bevezetését,
 • örökbefogadás esetén felkérésnek megfelelően jár el.

A szolgáltatás pszichológiai tanácsadást biztosít a gyermekek, szülők részére.

Védőnői Szolgálat

Székhelye: 2461 Tárnok, Rákóczi út 83.
Elérhetősége: +36 (23) 388 995, +36 (23) 389 028
Nyitva tartási idő: hétfőtől péntekig 8.00-16.00 óráig
Juhászné Galambos Piroska – vezető védőnő

A védőnői szolgálat feladatai (26/1997. (IX. 3.) NM rendelet; 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet; 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet)
Az egészségügyi alapellátás részeként a családok egészségének megőrzése.
Egészség megőrzésére irányuló megelőző tevékenység.

  • A betegség kialakulása, az egészségromlás megelőzése érdekében végzett egészségnevelés.
  • Ellátja a család és nővédelmi egészségügyi gondozást.
  • Ellátja az iskola/óvoda egészségügy feladatokkal összefüggő tevékenységet.
  • A veszélyeztetett gyermek segítése érdekében együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, háziorvossal.
  • Felhívja a figyelmet a népegészségügyi szűrővizsgálatokon történő megjelenés fontosságára.Védőnői tanácsadások időbeosztásaA tanácsadáshoz előzetes időpont-egyeztetés szükséges a +36 (23) 389 028 telefonszámon!

   VÉDŐNŐI
   KÖRZET

   VÉDŐNŐ
   NEVE

   védőnői
   várandós
   tanácsadás

   védőnői
   csecsemő
   tanácsadás

   tanácsadás
   gyermek-orvossal

   nővédelmi tanácsadás

   I. sz.

   Bence Mária Hétfő
   10 – 12 óra
   Péntek
   8 – 10 óra
   Szerda
   11 – 13 óra(dr. Janóczki Katalin)

   II. sz.

   Juhászné Galambos Piroska Kedd
   8 – 10 óra
   Hétfő
   12 – 14 óra
   Kedd
   11 – 13 óra(dr. Nagy Katalin)

   III. sz.

   Szerda
   8 – 10 óra
   Szerda
   13 – 15 óra
   Szerda
   11 – 13 óra(dr. Janóczki Katalin)

   IV. SZ.

    Kiliánné Kádár Edit Hétfő
   8 – 10 óra
   Péntek
   10 – 12 óra
   Kedd
   11 – 13 óra(dr. Nagy Katalin)

    

   Pöttömkuckó Családi Bölcsőde, Pöttömkuckó II. Családi Bölcsőde

   Székhelye: 2461 Tárnok, Fő u. 59.
   Elérhetősége: +36 (20) 921 3438
   Nyitva tartási idő: hétfőtől péntekig 7.00-17.00 óráig

   A családi napközi feladatai (15/1998. (IV. 30.) NM rendelet)

   • Az egészséges életmód kialakítása. Az egészséges életmód kialakítása során nagy szerepe van az étkezéseknek, a mozgás megszerettetésének.
   • Az érzelmi fejlődés és a szocializáció elősegítése. A gondozás során a mindennapi élethez tartozó alapvető szokásokat sajátíthatja el a gyermek, melyek szerepet játszanak a szocializációjában.
   • A megismerési folyamatok fejlődésének segítése. A tárgyi eszközök, játékok megfelelő kiválasztásával elérhető, hogy azok fejlesszék a gyermekek értelmi képességét, kreativitását. Az együtt játszás során a gyermek megtanul kapcsolatot kialakítani, viszonyulni a társaihoz, megtapasztalja a csoport élményét.
   • A napirend megszervezése. Elsődleges szempont, hogy az igazodjék a gyermekek igényeihez, szükségleteihez. Törekedni kell ugyanakkor a rugalmasságra, hogy lehetősége legyen a változó igényeknek érvényesülni.
   • A napi élet megszervezése. A napi élet megszervezése a játék, mozgás, gondozás, nevelés során valósul meg. A gyermekek legfontosabb tevékenysége kisiskolás korig a játék, melyen keresztül játékosan tanulhatnak. A játéknak széles körére kerülhet sor a gondozás során. Napi tevékenység a mesélés, versek tanulása, zene hallgatás, séta.

   Alapellátáson túli, családi nevelést támogató szolgáltatások

   • A szülők érdeklődésének megfelelő témáról meghívott szakemberek (pszichológus, védőnő, gyermekorvos, pedagógus) előadást tartanak.
   • Rendezvények szervezése, melyek alkalmazkodnak a néphagyományokhoz, nemzeti ünnepekhez. (Farsang, húsvét, majális, anyák napja, gyermeknap, búcsú, szüret, mikulás, karácsony.)
   • A szülőkkel való jó kapcsolat kialakítása érdekében családi nap (bográcsozás, beszélgetés) és családi sportnap (sorversenyek, labdázás) szervezése.

   Étkeztetés, Konyha

   Székhelye: 2461 Tárnok, Rákóczi út 78.
   Elérhetősége: +36 (23) 585 079

   Ebédlemondás:

   Idősek étkeztetése esetében minden hétköznap reggel 8.00-9.30-ig a +36 (23) 786 168, vagy személyesen a Tárnok, Fő utca 61 sz. alatt (Idősek Napközi Otthona).
   Iskolai étkeztetés esetében minden hétköznap reggel 8.00-9.30-ig a +36 (23) 786 168-as telefonszámon, vagy személyesen a Tárnok, Honfoglalás utca 3-9. sz. alatt (Tárnoki Tipegő Bölcsőde).

   Alapelv

   Az intézmény küldetése, hogy járuljon hozzá az ellátandók szociális biztonságának megteremtéséhez és megőrzéséhez.
   Tartsa tiszteletben a segítségkérők autonómiáját.
   A szolgáltatást igénylőkkel szemben teljes elfogadást és előítélet-mentességet tanúsítson. Alapelvünk az emberi méltóság tisztelete, az önkéntesség, az együttműködésen alapuló személyes szolgáltatás, a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés, az egyén szükségleteire szabott egyéni segítségnyújtás, valamint az egyént körülvevő természetes és mesterséges erőforrások közötti hatékony, egymást segítő, építő jellegű együttműködés.
   A szolgáltatások tartalma feleljen meg a valódi szükségleteknek és kövesse a szükségletek változásait.
   Törekvésünk hogy a Tárnokon élő emberek szociális biztonsága növekedjen, minél teljesebb életet éljenek saját lakókörnyezetükben, bekapcsolódjanak a helyi társadalom életébe.
   Munkánk során kulcsfontosságú a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem, valamint az egyének, családok, közösségek társadalmi helyzetének javítása.
   Munkánk során alkalmazzuk a megvalósítható innovációkat, törekszünk hatékony eljárások kidolgozására és bevezetésére.
   Biztosítjuk az igénybe vevők aktív részvételét a segítő folyamatokban.

   Tárnoki Tipegő Bölcsőde

   Székhely: 2461 Tárnok Honfoglalás u. 3-9.
   Telefon: +36 (23) 610-405